بنا به درخواست پژوهشگران و دانشجویان دکتری رشته های کشاورزی و زیست شناسی دوره R تخصصی از ۱۹ آذر ماه آغاز شده است و در ۶ جلسه برگزار خواهد شد. در این دوره علاوه بر مرور مباحث پایه ای نرم افزار R به مبحث مدل های رگرسیونی و تحلیل واریانس در طرح های عاملی و بلوکی پرداخته می شود.