در تاریخ ۲۷ آذر از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ سخنرانی با موضوع «تحلیل سری های زمانی به شیوه ناپارامتری» توسط مدیر عامل آگنا در دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. در این سخنرانی افرادی از رشته های مختلف علوم پایه چون استادان و دانشجویان رشته های آمار، فیزیک و ریاضی حضور داشتند و در مورد موضوع به گفتگو و پرسش و پاسخ پرداختند.