آگناتست های مهارتی

AGNA Test

میزان تسلط خود را به موضوعات علمی و آماری با آگناتست های ما محک بزنید

آگناتست

مهارت های خود را در آمار و علم داده ها افزایش دهید

ایجاد شده در

آگناتست ۱

آشنایی با داده ها
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

کدام تعریف برای داده مناسب تر است؟

2 / 6

داده های فایل اکسل، که بخشی از آن در تصویر داده شده است، شامل سه ستون است که در ستون اول نام خریدار، در ستون دوم شماره تماس و ستون سوم فهرست اقلام خریداری شده آمده است. این داده ها از چه نوعی است؟

3 / 6

کدام گزاره از ویژگی های کلان داده (Big data) نیست؟

4 / 6

در نمودار داده شده چند متغیر وجود دارد؟

5 / 6

داده دور افتاده (پرت) چیست؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۲

تهیه داده های آماری
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

ارسال لینک یک پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی برای تکمیل پرسشنامه چه مشکلاتی به همراه دارد؟

2 / 6

به گمان شما نظریه های نمونه گیری می توانند تضمین بدهند که به جای انتخاب ریاست جمهوری توسط همه واجدین شرایط از یک نمونه ۵۰۰ تایی تصادفی از کدملی تمام مردم ایران استفاده شود.

3 / 6

داده هایی که شرکت های تولیدی در حین فعالیت خود ثبت می کنند، چه نوع داده ای است؟

4 / 6

بهترین راه برای اصلاح بی پاسخی در آمارگیری ها چیست؟

5 / 6

چگونه می توان از داده های سازمانی به داده های آماری دست پیدا کرد؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۳

مهارت های دیداری سازی ۱
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

در چه صورت می توان از نمودار میله ای به جای نمودار بافت نگار استفاده کرد؟

2 / 6

کدام شرط برای استفاده از نمودار دایره ای در اولویت است؟

3 / 6

از هزار نفر درباره موافقت با فیلتر کردن یک شبکه اجتماعی خاص سوال شد. اگر گزینه ها به صورت موافقم، مخالفم و نظری ندارم باشد چه نموداری برای توصیف نتیجه پیشنهاد می کنید؟

4 / 6

در این نمودار چه تغییری می تواند به انتقال اطلاعات کمک بیشتری بکند

 

5 / 6

نمودار ستونی (میله ای) با نمودار مستطیلی (بافت نگار) چه فرقی دارد؟

 

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۴

مهارت های دیداری سازی ۲
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

شرکت آب منطقه ای هر سال از ۵۰ چاه نمونه در یک منطقه سطح آب را اندازه گیری می کند. کدام نمودار اطلاعات بهتری برای توصیف چنین داده هایی فراهم می کند؟

2 / 6

نمودار دایره ای (کلوچه ای) در چه مواردی بهتر از نمودار میله ای است؟

3 / 6

اگر نمودار پراکندگی سابقه بیمه پردازی (به روز) در مقابل متوسط هزینه درمان در آخرین سال منتهی به بررسی برای ده هزار بیمه شده تامین اجتماعی رسم شود و رابطه واضحی بین دو متغیر مشاهده نشود چه توصیه ای دارید؟

4 / 6

برای افزایش تعداد متغیرها در نمودار میله ای چه کارهایی می توان انجام داد؟

5 / 6

با نمودار راداری حداکثر چند متغیر را می توان توصیف کرد؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۵

مهارت های دیداری سازی ۳
سطح آزمون: سخت
تعداد سوال ها:  ۳ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 4

در این نمودار بافت نگار (هیستوگرام) چه برداشتی می توان داشت؟

2 / 4

یک فروشگاه به صورت فصلی میزان رضایت مشتریان خود را در بازه ۱ (خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) ثبت می کند. نتایج مربوط به ۵ شعبه این فروشگاه در نمودار نشان داده شده است. اگر محور افقی در این نمودار تعداد مراجعه ها و محور عمود میزان متوسط رضایت مشتریان را نشان بدهد چه نتیجه ای می توان از این نمودار گرفت؟

3 / 4

در نمودار حرارتی مقدار یک شاخص از ابتدای سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۴ به صورت ماهانه نمایش داده شده است. در مورد تغییرات این شاخص چه می توان گفت؟

4 / 4

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۶

آشنایی با مبانی آمار و احتمال
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۱۰ سوال
زمان پاسخگویی: ۶۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 11

پارامتر در آمار چه ویژگی هایی دارد؟

2 / 11

در جدول فراوانی برای چه نوع داده هایی می توان ستون فراوانی تجمعی (انباشته) را محاسبه و تفسیر کرد؟

3 / 11

الگوهای احتمال همشانس بر پایه کدام توزیع آماری کار می کنند؟

4 / 11

اگر گفته شود دهک نهم درآمد ماهانه کشوری ۱۰ میلیون واحد است چه معنی دارد؟

5 / 11

مهم ترین ایراد واریانس برای بررسی پراکندگی داده ها چیست؟

6 / 11

منظور از پیشامدهای ناسازگار کدام است؟

7 / 11

ضریب چولگی چه کاربردی دارد؟

8 / 11

یک شرکت پخش، سه برند مختلف یک کالا را در سبد پیشنهاد به مشتریان خود دارد. بر اساس سوابق ۵ درصد از برند نوع اول، ۸ درصد از برند نوع دوم و ۱۲ درصد از برند نوع سوم مرجوع می شود. اگر سهم برندهای نوع اول، دوم و سوم به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد کل بازار باشد از ۱۰۰۰۰ کالای فروش رفته انتظار داریم چند کالا مرجوع شود؟

9 / 11

شعبه یکی از بانک ها در یک بازه زمانی یک ساله ۵۰۰ وام ۲۰ میلیونی، ۲۰۰ وام ۵۰ میلیونی، ۱۰۰ وام ۲۰۰ میلیونی و ۵ وام یک میلیاردی پرداخت کرده است. اگر ضریب تغییرات را به عنوان یک شاخص ریسک تمرکز اعتبار در نظر بگیریم مقدار این شاخص چقدر است؟

10 / 11

میانگین هندسی در عمل بیشتر مناسب چه نوع داده هایی است؟

11 / 11

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ۷

مهارت ریاضی عمومی
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۱۰ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 11

دترمینان ماتریس زیر برابر است با

[latex] \begin{bmatrix}
2&2&2&2&4\\
\frac{1}{2}&\frac{-1}{2}&2&-2&2\\
\frac{1}{4} &\frac{1}{4}&4&4&2\\
\frac{1}{8} &\frac{-1}{8}&8&-8&2\\
\frac{1}{16} &\frac{1}{16}&16&16&2\\
\end{bmatrix}[/latex]

 

2 / 11

مقدار انتگرال زیر برابر کدام گزینه است؟

[latex] \int _{0}^{1}(-\arctan x+\frac{\pi}{4}) dx[/latex]

3 / 11

مقدار عبارت زیر برابر چه عددی است

[latex]A=2+3+\frac{12}{4}+\frac{20}{8}+\frac{30}{16}+\frac{42}{32}+\frac{56}{64}+\cdots[/latex]

4 / 11

برد تابع  $$\frac{x^2-5x+6}{x-3}$$ کدام است؟

5 / 11

بسط مک لورن تابع زیر به چه صورت است؟

[latex]f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}[/latex]

6 / 11

اگر

[latex]f(x) =\left\{
\begin{array}{lr}
x ;& x\in \mathbb{Q} \\‎
-x ; & x\in \mathbb{Q^c}‎
\end{array}\right.[/latex]

آنگاه

[latex] \lim\limits_{x\rightarrow \infty}\frac{f(x)}{1+2x^2}[/latex]

برابر است با:

7 / 11

چندجمله زیر در دستگاه اعداد مختلط چند جواب متمایز دارد؟

[latex]f(x)=(z^2+1)(z^4-1)(z^3-1)[/latex]

8 / 11

حاصل مشتق چپ در نقطه صفر برای تابع با ضابطه زیر چیست؟

[latex]f(x) =\left\{
\begin{array}{lr}
x+\cos x ; & x\ge 0 \\‎
x^2+\sin x ; & x<0‎‎ \end{array}\right.[/latex]

9 / 11

کدام دو تابع مساوی هستند؟

10 / 11

حاصل عبارت $$\lim\limits_{x\rightarrow 0} x [\frac{1}{x}]$$ برابر است با:

11 / 11

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%