همکاری ما با تکمیل این فرم آغاز می‎شود؛ به آگنا خوش آمدید!

    نوع همکاری
    تدریسآمارگیریتجزیه و تحلیل داده هامشاوره

    مدت همکاری
    تمام وقتپاره وقتدوره ایکوتاه مدتساعتی