کنفرانس انجمن بین المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی در روزهای ۱۳ و ۱۴ جولای در کشور کانادا برگزار شد و نتایج راي گیری انتخابات دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ اعضای هیات مدیره این انجمن مشخص شد. بر این اساس آقای دکتر رحیم محمودوند به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.

Results:

The elected members of ISBIS Executive Committee for the period 2023 – 2025 are the following:

  • Paulo Canas Rodrigues (President, Brazil)
  • Mathilde Bini (President – Elect, Italy)
  • Nathaniel Stevens (VP for Scientific Programme, Canada)
  • Babak Safari (VP for Communications, USA)
  • Rahim Mahmoudvand (VP for Membership, Iran)
  • Sonali Das (Council Member, South Africa)
  • Elisabetta Carfagna (Council Member, Italy)
  • Esra Kurum (Council Member, USA)
  • Eman Khorsheed (Council Member, Kingdom of Bahrain)