هفتمین گزارش از طرح مطالعاتی کیفی آگنا، که در واقع آخرین گزارش سریالی این طرح است، آماده شد. آگنا در این کار بر اساس رویکرد کیفی، عملکرد بخش های مختلف یک دستگاه دولتی را بررسی کرده است. در این مطالعه که در طی ۶ ماه به انجام رسید مقرر شده بود که ۷ گزارش سریالی ارائه شود و یک گزارش جمع بندی نهایی که به زودی به اتمام خواهد رسید.