شاخص آماری مناسب برای توصیف یک متغیر کمّی چیست؟

شاخص های مرکزی (مانند میانگین، میانه و مد)، شاخص های پراکندگی (مانند دامنه تغییر، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و شاخص های توزیع (مانند چندک ها، ضریب چولگی و کشیدگی) برای توصیف متغیرهای کمّی قابل استفاده هستند. اما ضرورتی ندارد همه این شاخص ها را برای همه متغیرهای کمّی بکار ببریم. بلکه با توجه به [...]

2022-09-02T12:13:52+04:3028 مرداد 1401|بدون ديدگاه

در ترسیم انواع نمودارهای آماری چه قواعدی را باید رعایت کرد؟

این موضوع با وجود آنکه ممکن است ابتدا ساده به نظر برسد، بسیار مهم است. زیرا از لحاظ ظاهری قابلیت جذب مخاطب بیش تری نسبت به بقیه ابزارهای آماری دارد و عدم رعایت قواعد فنی ممکن است گاهی موجب گمراهی در نزد عده بیش تری شود. نوع داده ها، بُعد داده ها، حجم داده [...]

2022-09-14T16:10:21+04:3023 بهمن 1400|بدون ديدگاه
Go to Top