این نمودار بر پایه فراوانی مقادیر مختلف یک متغیر کار می کند. بنابراین برای متغیرهای کیفی یا متغیرهای کمّی که مقادیر متمایز آن محدود باشد قابل استفاده است.