این موضوع با وجود آنکه ممکن است ابتدا ساده به نظر برسد، بسیار مهم است. زیرا از لحاظ ظاهری قابلیت جذب مخاطب بیش تری نسبت به بقیه ابزارهای آماری دارد و عدم رعایت قواعد فنی ممکن است گاهی موجب گمراهی در نزد عده بیش تری شود. نوع داده ها، بُعد داده ها، حجم داده ها، دقت مورد نیاز، هدف توصیف و مواردی دیگری در انتخاب نمودار دخیل هستند.