مقاله1401-8-12 16:18:00 +00:00

مقاله ها و نوشته های آموزشی

1709, 1401

تحقیقات بازار چیست؟

این روزها در بازارهای داخلی و جهانی با […]

1009, 1401

مقیاسسازی دادهها چیست و چگونه انجام میشود؟

 

 

مقیاسسازی دادهها چگونه انجام […]

1908, 1401

مدل سروکوال چیست و سروکوال یعنی چه؟

در ابتدا باید گفت […]

1208, 1401

تعریف و کاربرد پرسشنامه

 

 پرسشنامه چیست؟

در تعاریف متعددی پرسشنامه را ابزاری […]

1607, 1401

جمع‌آوری داده چگونه انجام می‌شود؟

در هر فرایند پژوهشی و مطالعاتی […]

1607, 1401

معرفی انواع داده‌های آماری

داده چیست و انواع آن کدام است؟

داده […]

رفتن به بالا