مقاله2022-11-03T15:18:00+03:30

مقاله ها و نوشته های آموزشی

2904 1402

انواع روش های نرمال سازی داده ها

فهرست محتوا

نرمال سازی داده[…]

1904 1402

نحوه تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

فهرست محتوا

ضرورت ارزیابی[…]

1104 1402

معرفی علم آمار

“من علاقمندم به آمار[…]

704 1402

معرفی مدل کانو

 

 مدل کانو چیست؟

در دهه 1980 نوریاکی کانو، برای[…]

3103 1402

طیف لیکرت

 

 طیف لیکرت چیست؟

در اجرای کارهای میدانی با موضوعات علوم[…]

1709 1401

تحقیقات بازار چیست؟

این روزها در بازارهای داخلی و جهانی با[…]

Go to Top