پرسش و پاسخ2022-08-20T17:40:54+04:30
نرم افزار SPSS مزیتی نسبت به سایر نرم افزارهای آماری دارد؟2022-09-02T03:55:33+04:30

نرم افزارهای آماری برای تسهیل و تسریع در تحلیل و توصیف داده ها طراحی شده اند. بنابراین هدف کلی آن ها شبیه به یکدیگر است اما در چگونگی فراهم کردن امکانات ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. برای تحلیل های معمولی و متداول تفاوتی بین SPSS و نرم افزارهای مشابهی چون Minitab وجود ندارد.

نمودار دایره ای (کلوچه ای) برای چه مواردی مناسب است؟2022-09-14T16:09:45+04:30

این نمودار بر پایه فراوانی مقادیر مختلف یک متغیر کار می کند. بنابراین برای متغیرهای کیفی یا متغیرهای کمّی که مقادیر متمایز آن محدود باشد قابل استفاده است.

شاخص آماری مناسب برای توصیف یک متغیر کمّی چیست؟2022-09-02T12:13:52+04:30

شاخص های مرکزی (مانند میانگین، میانه و مد)، شاخص های پراکندگی (مانند دامنه تغییر، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و شاخص های توزیع (مانند چندک ها، ضریب چولگی و کشیدگی) برای توصیف متغیرهای کمّی قابل استفاده هستند. اما ضرورتی ندارد همه این شاخص ها را برای همه متغیرهای کمّی بکار ببریم. بلکه با توجه به هدف توصیف ممکن است برخی از آن ها کافی باشند.

برای بررسی نرمال بودن توزیع یک متغیر چکار کنیم؟2022-09-02T11:58:49+04:30

از آنجا که شکل تابع چگالی احتمال توزیع نرمال به صورت زنگوله شکل و متقارن است، شاید نخستین اقدام آن است که بافت نگار یا نمودار جعبه ای توزیع داده ها را رسم کنیم و بررسی کنیم که میزان کجی یا نامتقارنی توزیع داده ها چقدر است. البته با این کار نمی توان به صورت قطعی نتیجه گیری کرد و می توان از آزمون های آماری مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون اندرسون-دارلینگ و آزمون رایان-جوینر کمک گرفت.

در تحلیل واریانس نرمال بودن را چگونه بررسی کنیم؟2022-09-02T11:58:10+04:30

یکی از شرایطی که در استفاده از تحلیل واریانس پارامتری بایستی برقرار باشد؛ نرمال بودن است. اما نکته مهم، که در بسیاری موارد هم رعایت نمی شود، متغیری است که باید نرمال بودن آن بررسی شود. در واقع بایستی ابتدا مدل تحلیل واریانس را به داده ها برازش داد و باقیمانده مدل را محاسبه کرده و نرمال بودن این متغیر بررسی شود.

چه رهیافت هایی برای بررسی رابطه بین متغیرها وجود دارد؟2022-02-13T04:45:48+03:30

کشف نحوه ارتباط بین متغیرها یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش های دانش آمار است. از رسم نمودارهای آماری، انجام آزمون فرض های آماری تا محاسبه انواع ضرایب همبستگی، برازش مدل های رگرسیونی، مدل های خطی تعمیم یافته، تحلیل جداول پیشایندی، تحلیل واریانس، تحلیل مسیر و مدل های معادلات ساختاری همگی برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده می شوند.

در ترسیم انواع نمودارهای آماری چه قواعدی را باید رعایت کرد؟2022-09-14T16:10:21+04:30

این موضوع با وجود آنکه ممکن است ابتدا ساده به نظر برسد، بسیار مهم است. زیرا از لحاظ ظاهری قابلیت جذب مخاطب بیش تری نسبت به بقیه ابزارهای آماری دارد و عدم رعایت قواعد فنی ممکن است گاهی موجب گمراهی در نزد عده بیش تری شود. نوع داده ها، بُعد داده ها، حجم داده ها، دقت مورد نیاز، هدف توصیف و مواردی دیگری در انتخاب نمودار دخیل هستند.

توانایی های نرم افزار Minitab کدام است؟2022-01-10T17:03:49+03:30

نرم افزار مینیتب بخش های بسیار زیادی از روش های آماری را در قالب منوهای آماده در اختیار کاربر قرار می دهد و با وجود آنکه در زمینه کدنویسی انعطافی ندارد اما در بخش هایی چون تحلیل واریانس، کنترل کیفیت آماری، سری زمانی فوق العاده عمل کرده است.

توانایی های نرم افزار R در چه حوزه هایی است؟2022-08-19T19:44:31+04:30

نرم افزار R در سال ۱۹۹۵ طراحی شد. با این وجود به سرعت رشد کرد و در حال حاضر به جرات می توان گفت که در تمامی حوزه های آمار و تحلیل داده قابل استفاده است.

اندازه نمونه چقدر باشد تا برای تحلیل دچار مشکل نشوم؟2022-09-02T11:51:57+04:30

این سوال بسیار کلی است و پاسخ آن مستلزم مشخص شدن هدف تحقیق، نوع روش تحقیق، طرح آمارگیری، شیوه گردآوری داده ها و موارد متعدد دیگری است. برای یافتن یک پاسخ مناسب با آمارشناسان خبره گفتگو کنید.

برای استفاده ی بهینه خدمات آماری چه موقع نیاز به مشاور دارم؟2022-09-02T08:34:52+04:30

با سلام، دانش آمار از زمان تعریف مساله تا زمان تهیه گزارش نهایی می تواند راهگشا باشد. بنابراین بهتر است در ابتدای کار و زمانی که تنها صورت مساله تعریف شده است با آمارشناسان خبره مشورت کنید.

Go to Top