پس از عقد قرارداد انجام یک طرح پژوهشی در اواخر اریبهشت سال ۱۴۰۳، نخستین گزارش انجام این طرح در اوایل تیرماه ارائه شد. این طرح پژوهشی در زمینه یکی از علل هدررفت منابع سازمان تامین اجتماعی است و گزارش نخست شامل کلیات پژوهش و مبانی نظری آن است.