دانشجویان کارشناسی آمار دانشگاه های بوعلی سینا و دانشگاه تهران با مشورت دکتر رحیم محمودوند و همکاری سرکار خانم دکتر رضایی در هفته آخر خرداد یک گردهمایی صمیمانه در محل دانشگاه تهران تدارک دیدند که شامل چند برنامه بود. ابتدا دبیران انجمن های علمی گروه آمار دو دانشگاه صحبت کردند، در ادامه آقای دکتر پزشک (از استادان پیشکسوت گروه آمار دانشگاه تهران) به ارائه سخنرانی علمی درباره نقش اطلاعات پیشین در تصمیم گیری پرداختند و پس از ایشان دکتر رحیم محمودوند (مدیر عامل آگنا و دانشیار گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا) درباره کیفیت داده ها صحبت کردند. همچنین در یک برنامه دو ساعته یک مسابقه آماری با رویکرد بازی وارسازی اجرا شد و در پایان جوایز تیم برنده از سوی دانشگاه تهران اهدا شد.