دهمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در روزهای ۹ و ۱۰ خرداد به صورت ترکیبی توسط گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. در این سمینار، خانم دکتر معمری، مدیر داخلی شرکت آگنا، درباره کاربر قابلیت اعتماد در ارزیابی برنامه های مدیریت زمان فردی سخنرانی کردند. چکیده سخنرانی ایشان در ادامه آمده است.

برنامه‌ ریزی مدیریت زمان فردی و بهره‌ مندی از تکنیک‌ های موثر آن باعث افزایش بهره‌ وری و ارتقاء کیفیت زندگی شخصی و حرفه‌ ای انسان می‌ گردد. با این وجود، ارائه مدل‌ های برنامه‌ ریزی‌ مختلف، نشان‌ دهنده بازدهی و قابلیت اعتماد متفاوت آن‌هاست. در این پژوهش، یک شیوه برنامه‌ ریزی مدیریت فعالیت‌ های روزانه به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شده و راهکاری برای ارزیابی قابلیت اعتماد آن ‌ارائه شده است. برای برآورد شاخص قابلیت اعتماد، دو رویکرد فردی و تجمعی بیان گردید. به منظور ارزیابی شاخص‌ پیشنهادی در فضای واقعی، دو نمونه از اجراهای این برنامه در یک بازه زمانی ۷۶ روزه بررسی شد. نتایج نشان داد که برآورد درستنمایی احتمال پایبندی به برنامه برابر 0/876 است. همچنین شاخص قابلیت اعتماد در رویکرد تجمعی برای مقادیر مختلف متوسط آستانه فعالیت‌ های تکمیل شده در هر روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای مقادیر آستانه تا نزدیک به ۸۵ درصد فعالیت‌ ها، شاخص قابلیت اعتماد به برنامه نزدیک به ۱ است و پس از آن رو به کاهش می‌ گذارد تا جایی که برای مقادیر بیش از ۹۵ درصد به صفر نزدیک می‌ شود.