شرکت آگنا از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را در زمینه انجام طرح های عارضه یابی واحدهای صنعتی آغاز کرده است. در این راستا ابتدا مطالعات علمی مربوط به این کار انجام شده است و پس از تشکیل جلسه های متعدد تخصصی ابزارهای سنجش مناسب با عارضه یابی واحدهای کارگاهی و صنعتی آماده شده است. نمونه های اولیه در این خصوص در فروردین ۱۴۰۳ تکمیل شده است و این فرآیند تداوم خواهد داشت.