با توجه به مسافرت تحقیقاتی دکتر رحیم محمودوند به کشور ایتالیا، ایشان در تاریخ ۲۵ مارس یک سخنرانی علمی در دانشگاه کالیاری ارائه کردند. سخنرانی ایشان درباره روش مجموعه مقادیر تکین و چگونگی استفاده از آن بود. در این سخنرانی داده های مربوط به نرخ های مرگ و میر در ۹ کشور اروپایی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین بررسی شده بود.