پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۲ به صورت حضوری در دانشگاه زنجان افتتاح شد. سخنرانی خانم دکتر فاطمه معمری، مدیر داخلی آگنا، با محوریت ریاضیات شناختی در این کنفرانس ارائه و مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.