هشتمین کنفرانس مهندس مالی و بیم سنجی در دانشگاه خوارزمی از ۲۷ تیر تا ۲۹ تیر برگزار شد. مدیرعامل آگنا در این کنفرانس درباره کیفیت داده ها سخنرانی کرد. در این سخنرانی ضمن معرفی مفهوم داده به ابعاد مختلف کیفیت داده ها و اشتباهاتی که در حوزه گردآوری داده ها متداول است، اشاره شد.