امروز یکی از مشتریان آگنا که از خدمات مشاوره آماری در زمینه تحلیل داده های رساله، تحلیل داده های مقاله، ویرایش محتواهای پژوهشی، آماده سازی فایل ارائه و تمرین ارائه از سال ۱۳۹۹ تا کنون استفاده کرده‎ اند از رساله دکتری خود با درجه عالی دفاع کردند. آگنا این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.