پنجمین گزارش از پروژه مطالعاتی کیفی آگنا آماده شد. آگنا در این پروژه مطالعاتی بر اساس رویکرد کیفی، عملکرد بخش های مختلف یک دستگاه دولتی را بررسی می‎کند. ارائه منظم با محتوای کاربردی، سیاستی است که آگنا در انجام پروژه های مطالعاتی سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.