دومین رویداد بازی با داده های واقعی در اسفند ۱۴۰۱ با حمایت نهادهای علمی معتبر داخلی و بین المللی برگزار شد. انجمن بین المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی به عنوان یکی از حامیان علمی و اجرایی در خبرنامه خود گزارش برگزاری این رویداد را درج کرده است. برای آگاهی از محتوای این گزارش می توانید به این لینک مراجعه کنید.