با اتمام زمان تحلیل داده در بخش مسابقه دومین رویداد بازی با داده های واقعی و ارسال نتایج تیم ها، فرآیند ارزیابی گزارش ها توسط کمیته داوران این رویداد آغاز شده است. ارزیابی ها تا سه روز آینده نهایی می شوند و ده تیم برتر برای ورود به مرحله نهایی مشخص خواهند شد.