داده های حاصل از یک نظرسنجی برای بررسی موضوع وسواس فکری در دانش آموزان دبیرستانی بررسی شد و فصل ۴ و ۵ یک پایان نامه کارشناسی را تشکیل داد. برای تکمیل این بررسی از ابزارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شد و پس از آزمون فرضیه‎های آماری، نتایج با سوابق تجربی این حوزه تطبیق داده شد و همسویی و همخوانی آنها مورد بحث قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام شد و گزارش به انضمام پیوست ها در نرم افزار ورد آماده شد.