آمارگیری از فروشگاه های لوازم خانگی در شهر همدان تحت نظارت آگنا انجام شد. در این آمارگیری، پس از بررسی زوایای موضوع و آموزش آمارگیران اقدام به گرد آوری داده ها شد.  آمارگیری صحیح و اصولی بدون طراحی، آموزش و نظارت بر اجرا میسر نیست و آگنا بر این اصول تاکید و اهتمام جدی دارد.