آگاهی از شرایط:

  • نظر به اهمیت حفظ سلامت خود و سایرین، رعایت پروتکل های بهداشتی برای متقاضیان حضوری الزامی است؛
  • پذیرایی از شرکت کنندگان حضوری صرفا به صورت میان وعده است؛
  • برگزارکنندگان تجهیزات اولیه را تامین خواهند نمود. بنابراین تامین تجهیزات و لوازم بیشتر برعهده شرکت کننده است؛
  • با توجه به برنامه ریزی و تامین زیرساخت های برگزاری رویداد امکان استرداد وجه ثبت نام به هیچ وجه فراهم نیست؛
  • رعایت زمان بندی تعیین شده، برای کلیه شرکت کنندگان حضوری ضروری است. بدیهی است ارائه خدمات و امکانات خارج از زمان های تعیین شده امکان پذیر نمی باشد؛
  • هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان یکصدهزار تومان و برای سایرین دویست و پنجاه هزار تومان است.