برای بررسی نرمال بودن توزیع یک متغیر چکار کنیم؟

از آنجا که شکل تابع چگالی احتمال توزیع نرمال به صورت زنگوله شکل و متقارن است، شاید نخستین اقدام آن است که بافت نگار یا نمودار جعبه ای توزیع داده ها را رسم کنیم و بررسی کنیم که میزان کجی یا نامتقارنی توزیع داده ها چقدر است. البته با این کار نمی توان به صورت [...]

2022-09-02T11:58:49+04:3028 مرداد 1401|بدون ديدگاه

در تحلیل واریانس نرمال بودن را چگونه بررسی کنیم؟

یکی از شرایطی که در استفاده از تحلیل واریانس پارامتری بایستی برقرار باشد؛ نرمال بودن است. اما نکته مهم، که در بسیاری موارد هم رعایت نمی شود، متغیری است که باید نرمال بودن آن بررسی شود. در واقع بایستی ابتدا مدل تحلیل واریانس را به داده ها برازش داد و باقیمانده مدل را محاسبه کرده [...]

2022-09-02T11:58:10+04:3028 مرداد 1401|بدون ديدگاه
Go to Top