از آنجا که شکل تابع چگالی احتمال توزیع نرمال به صورت زنگوله شکل و متقارن است، شاید نخستین اقدام آن است که بافت نگار یا نمودار جعبه ای توزیع داده ها را رسم کنیم و بررسی کنیم که میزان کجی یا نامتقارنی توزیع داده ها چقدر است. البته با این کار نمی توان به صورت قطعی نتیجه گیری کرد و می توان از آزمون های آماری مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون اندرسون-دارلینگ و آزمون رایان-جوینر کمک گرفت.