نرم افزار مینیتب بخش های بسیار زیادی از روش های آماری را در قالب منوهای آماده در اختیار کاربر قرار می دهد و با وجود آنکه در زمینه کدنویسی انعطافی ندارد اما در بخش هایی چون تحلیل واریانس، کنترل کیفیت آماری، سری زمانی فوق العاده عمل کرده است.