با سلام، دانش آمار از زمان تعریف مساله تا زمان تهیه گزارش نهایی می تواند راهگشا باشد. بنابراین بهتر است در ابتدای کار و زمانی که تنها صورت مساله تعریف شده است با آمارشناسان خبره مشورت کنید.