پراکندگی

منشا پراکندگی چیست؟ کنت لیبرخت (Kenneth Libbrecht) ده ها سال گلوله های برف را جمع آوری و در زیر میکروسکوپ بررسی کرد. مهم ترین نتیجه این همه کوشش آن بود که هیچ دو گلوله برفی کاملا شبیه هم نبودند! اجازه دهید با این جمله کمی بازی کنیم. برای این منظور چند سوال به ذهن [...]