منشا پراکندگی چیست؟

کنت لیبرخت (Kenneth Libbrecht) ده ها سال گلوله های برف را جمع آوری و در زیر میکروسکوپ بررسی کرد. مهم ترین نتیجه این همه کوشش آن بود که هیچ دو گلوله برفی کاملا شبیه هم نبودند! اجازه دهید با این جمله کمی بازی کنیم. برای این منظور چند سوال به ذهن متبادر می شود: کنت گلوله ها را از چه نظر بررسی کرد؟ آیا شکل هندسی آنها مورد توجه بود یا رنگ آنها یا سایر ویژگی های فیزیکی. کنت گلوله برف ها را از کجاها جمع آوری کرده بود؟ زمان جمع آوری گلوله ها هر سال یکسان بود یا در زمان های متفاوتی جمع آوری صورت گرفته بود. سوال های از این دست کمک می کند بتوانیم درباره گزارش بهتر صحبت کنیم. عدم شباهت گلوله برف ها از لحاظ اندازه نشان می دهد که اگر متغیری چون X نشان دهنده اندازه گلوله برف باشد آنگاه حداقل دو مقدار متفاوت برای X می توان متصور شد.