درباره مشاوره

با وجود آنکه زندگی بشر در هر جایگاه و کسوتی، خوب یا بد، در گذر است؛ اما همگان خواستار رفاه و بهینه کردن امور هستند. یعنی خواسته همیشگی بشر بهتر کردن امور یا بر وفق مراد کردن آنهاست. اما برای این منظور چگونه عمل می کنند؟

بدون شک استفاده از تجربه دیگران می تواند موجب تسهیل و تسریع در رشد و کامیابی شود. از تجربه آگنا می توانید در زمینه های زیر مشاوره بگیرید:

 • تهیه طرح نمونه گیری؛
 • طراحی آزمایش؛
 • طراحی پرسشنامه؛
 • تحلیل داده ها؛
 • تهیه گزارش های علمی.

نمونه های مشاوره در آگنا

 • بررسی داده های هواشناسی

  در جلسه های مشاوره برای این موضوع، درباره به کار گیری آزمون های ناپارامتری متداول در این حوزه بحث شد. علاوه بر این از رویکردهای آماری در تحلیل داده های گم شده استفاده شد. به علاوه پیشنهاد شد مولفه های فصلی بر اساس روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین استخراج شود.

 • فراخوانی داده در نرم افزار  R

  در این کار برای فراخوانی مجموعه داده بزرگی در حوزه بانکداری بسته مناسبی در نرم افزار  پیشنهاد شد و نسبت به فراخوانی داده ها اقدام شد.

 • طرح نمونه گیری

  در این مورد برای نظرسنجی درباره آسیب های اجتماعی از روستاهای استان همدان یک طرح نمونه گیری مناسب پیشنهاد شد.

 • گزارش پژوهشی درباره نازایی

  در این مشاوره یک گزارش آماده شده بررسی شد و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود کیفیت گزارش ارائه شد.

 • اصلاح برنامه در نرم افزار R برای مدیریت داده

  در این جلسه داده های ژنتیکی با حجم حدود ۵۰ میلیون رکورد توسط پژوهشگر فراخوانی شده بود اما نیاز به استخراج داده های خاصی از میان انبوه داده ها و نامگذاری مجدد داشت که با استفاده از تکنیک های ساده انجام شد.