پروژه

با توجه به تعریف علم آمار، جمع آوری داده، پردازش و تمیز کردن داده ها، تحلیل داده ها، تفسیر داده ها و نمایش نتایج همگی جزو خدمات پروژه ای هستند که آگنا در زمان مورد توافق و با کیفیت مورد رضایت کارفرما تحویل می دهد.

نمونه پروژه ها

نظرسنجی تلفنی

در سال ۱۳۹۸ برای پروژه «برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی» ابتدا پرسشنامه لازم تنظیم شد و با نظرسنجی تلفنی از افراد، تکمیل شد.

نظرسنجی حضوری

در این نظرسنجی میزان رضایت کارکنان دانشگاه بوعلی سینا از خدمات بیمه درمان تکمیلی طرف قرارداد در سال ۱۳۹۷ مورد پرسش قرار گرفت.

نظرسنجی پستی

در پائیز سال ۱۴۰۰ نظرسنجی درباره ی تجربیات حبس و میزان رضایتمندی از خدمات سازمان زندانها به ایشان، انجام شد.

تحلیل داده های ثبت احوال

در این سری پروژه ها داده های ثبت وقایع حیاتی ولادت، فوت، ازدواج و طلاق مربوط به استان همدان و تا سال ۱۳۹۶ به صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.

مقایسه منطقه ای داده های ثبت احوال

در این بررسی که در سال ۱۳۹۹ تکمیل شد جایگاه آمارهای ثبت وقایع حیاتی استان همدان در قیاس با استان های همجوار مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی نگرش دبیران ریاضی

در نشست دبیران ریاضی استان همدان که در بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد نگرش آنها به مقوله آموزش ریاضی و چالش های مربوط بررسی و داشبورد آن ترسیم شد.

نمونه تحلیل های پایان نامه ای

ردیف موضوع پایان نامه تحلیل های انجام شده رشته مقطع
۱ بررسی رضایت از محیط درونی و بیرونی ساختمان های مسکونی آمار توصیفی، آنالیز واریانس، رگرسیون و همبستگی  معماری کارشناسی ارشد
۲ بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آمار توصیفی و آنالیز واریانس چند متغیری روانشناسی کارشناسی ارشد
۳ بررسی بُعد خانوار در مهاجرین آمار توصیفی، آزمون های آماری جامعه شناسی کارشناسی
۴ تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و خوش بینی آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی روانشناسی کارشناسی ارشد
۵ پیش بینی شاخص بورس آمار توصیفی، مدل خفاشی و مدل نوسان پذیری تصادفی حسابداری کارشناسی ارشد
۶ مطالعه خودکارامدی آمار توصیفی، آنالیز کوواریانس روانشناسی کارشناسی ارشد
۷ بررسی طول دوره تخم در حشره آمار توصیفی، آزمون کروسکال والیس زیست شناسی کارشناسی ارشد
۸ اعتقادات و سبک هویتی آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون روانشناسی کارشناسی ارشد
۹ افزایش دانش شهروندی آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیره معماری کارشناسی ارشد
۱۰ گرایش به برند در نوجوانان آمار توصیفی، تحلیل معادلات ساختاری بازاریابی کارشناسی ارشد
۱۱ سرمایه گذاری مشترک بین المللی در صنعت خودرو تحلیل معادلات ساختاری مدیریت دکتری
۱۲ مدل بومی برای بهبود وضعیت دانش آموزان نارساخوان آمار توصیفی، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس روانشناسی دکتری