در این پروژه با کدنویسی در نرم افزار R محاسبات مربوط به مدل ریسک پواسون ناهمگن با فرض آنکه توزیع جهش ها از نوع نمایی است و تابع نرخ شدت به صورت بتا تغییر می کند، انجام شد. هدف اصلی در این کار، محاسبه احتمال ورشکستگی بود اما چگونگی شبیه سازی مسیر این فرآیند و تعمیم توزیع جهش ها از کارهای دیگری بود که به درخواست سفارش دهنده انجام شد. برای انجام این پروژه مطالعات نظری توسط سفارش دهنده انجام شده بود با این حال در زمان کدنویسی برخی از ایرادهای نظری شناسایی و مرتفع شدند.