بخش مسابقه دومین رویداد بازی با داده های واقعی از ۱۱ اسفند آغاز شده است و ۴۵ تیم در این رقابت هیجان انگیز ثبت نام کردند. تیم های شرکت کننده بر روی یک مجموعه داده مشخص کار می کنند و نتایج تحلیل داده ها را بایستی تا ۱۷ اسفند برای ارزیابی به کمیته داوران بسپارند.