آگاهی از شرایط:

  • نظر به اهمیت حفظ سلامت خود و سایرین، رعایت پروتکل های بهداشتی برای شرکت کنندگان الزامی است؛
  • پذیرایی از شرکت کنندگان صرفا به صورت میان وعده است؛
  • با توجه به برنامه ریزی و تامین زیرساخت های برگزاری کارگاه امکان استرداد وجه ثبت نام به هیچ وجه فراهم نیست؛
  • رعایت زمان بندی تعیین شده، برای کلیه شرکت کنندگان ضروری است. بدیهی است ارائه خدمات و امکانات خارج از زمان های تعیین شده امکان پذیر نمی باشد.