چه رهیافت هایی برای بررسی رابطه بین متغیرها وجود دارد؟

کشف نحوه ارتباط بین متغیرها یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش های دانش آمار است. از رسم نمودارهای آماری، انجام آزمون فرض های آماری تا محاسبه انواع ضرایب همبستگی، برازش مدل های رگرسیونی، مدل های خطی تعمیم یافته، تحلیل جداول پیشایندی، تحلیل واریانس، تحلیل مسیر و مدل های معادلات ساختاری همگی برای بررسی [...]

2022-02-13T04:45:48+03:3024 بهمن 1400|بدون ديدگاه

اندازه نمونه چقدر باشد تا برای تحلیل دچار مشکل نشوم؟

این سوال بسیار کلی است و پاسخ آن مستلزم مشخص شدن هدف تحقیق، نوع روش تحقیق، طرح آمارگیری، شیوه گردآوری داده ها و موارد متعدد دیگری است. برای یافتن یک پاسخ مناسب با آمارشناسان خبره گفتگو کنید.

2022-09-02T11:51:57+04:3020 دی 1400|بدون ديدگاه

برای استفاده ی بهینه خدمات آماری چه موقع نیاز به مشاور دارم؟

با سلام، دانش آمار از زمان تعریف مساله تا زمان تهیه گزارش نهایی می تواند راهگشا باشد. بنابراین بهتر است در ابتدای کار و زمانی که تنها صورت مساله تعریف شده است با آمارشناسان خبره مشورت کنید.

2022-09-02T08:34:52+04:3020 دی 1400|بدون ديدگاه
Go to Top