در تحلیل واریانس نرمال بودن را چگونه بررسی کنیم؟

یکی از شرایطی که در استفاده از تحلیل واریانس پارامتری بایستی برقرار باشد؛ نرمال بودن است. اما نکته مهم، که در بسیاری موارد هم رعایت نمی شود، متغیری است که باید نرمال بودن آن بررسی شود. در واقع بایستی ابتدا مدل تحلیل واریانس را به داده ها برازش داد و باقیمانده مدل را محاسبه کرده [...]