این سوال بسیار کلی است و پاسخ آن مستلزم مشخص شدن هدف تحقیق، نوع روش تحقیق، طرح آمارگیری، شیوه گردآوری داده ها و موارد متعدد دیگری است. برای یافتن یک پاسخ مناسب با آمارشناسان خبره گفتگو کنید.