نرم افزار R در سال ۱۹۹۵ طراحی شد. با این وجود به سرعت رشد کرد و در حال حاضر به جرات می توان گفت که در تمامی حوزه های آمار و تحلیل داده قابل استفاده است.