نرم افزارهای آماری برای تسهیل و تسریع در تحلیل و توصیف داده ها طراحی شده اند. بنابراین هدف کلی آن ها شبیه به یکدیگر است اما در چگونگی فراهم کردن امکانات ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. برای تحلیل های معمولی و متداول تفاوتی بین SPSS و نرم افزارهای مشابهی چون Minitab وجود ندارد.