کارکنان آگنا خود را ملزم به رعایت تمامی مندرجات منشور اخلاقی آگنا می دانند. برای آگاهی از مفاد این منشور اینجا کلیک کنید.